Why Flowlight®?
Discover our
skylights

Why Flowlight®?

Excellente brandklasse
Broof (t1)

Flowlight dakpanelen zijn verkrijgbaar met een brandvertragende topplaat. Met deze topplaat vallen de panelen in brandklasse Broof(t1). Deze klasse betekent dat de panelen brandvertragend en vliegvuurbestendig zijn.

Marktleider

Flowlight biedt al ruim 35 jaar innovatieve oplossingen op het gebied van isolerende lichtdoorlatende dakpanelen voor montage op industriële daken in geheel Europa. Geografisch gunstig gelegen op het snijvlak van Nederland, België en Duitsland.

Voor elk profiel
een passende oplossing

Flowlight biedt een oplossing voor elk profiel. Dit brengt grote voordelen met zich mee. Zo profiteert u van een gelijkmatige en gemakkelijke montage, zijn speciale bevestigingsmaterialen overbodig en bespaart u montagetijd en -kosten bij de realisatie van de industriële lichtdoorlatende panelen. Bovendien betekent dit flexibiliteit zowel bij bestaande dakconstructies als bij nieuwbouw.

De profielen zijn in polyester leverbaar tot een dikte van 120 (!) mm. Voordelig, licht, lichtdoorlatend en met zeer hoge isolatiewaarde.

Geen minimale ordergrootte

Als marktleider hanteert Flowlight geen minimale ordergrootte voor haar producten. De eigen productie maakt het mogelijk snel en flexibel in te spelen op marktvragen voor nieuwbouw en renovatie. 

Energiebesparing door
isolatie

Onze industriële lichtpanelen bieden uitstekende lichttoetreding, waardoor u bespaart op kunstmatig licht en dus op de energierekening. Voor extra isolatie is er de Vision®, de meest energie-efficiënte oplossing voor dubbelwandige thermo-lichtelementen op de markt.

Uitzonderlijke bestendigheid

De dubbelwandige lichtpanelen van Flowlight beschikken standaard over een grote mate van chemische bestendigheid. Onze industriële daklichten zijn gegarandeerd bestand tegen regen, hagel en extreme temperaturen van -40º C tot + 120º C.

Projectspecifieke garantietermijn

Onze dakpanelen zijn CE gecertificeerd en hebben - met minimaal onderhoud - een lange levensduur waarover wij een langlopende (project specifieke) garantietermijn bieden.

Korte levertijden

Flowlight is een uitermate service gerichte organisatie, waarbij snelle, persoonlijke en efficiënte communicatielijnen garant staan voor snelle reactie en levertijden. Onze jarenlange ervaring en vakkundige medewerkers zorgen voor gegarandeerd snelle opleveringen.

Eenvoudig en snel te
monteren

Onze dakpanelen zijn leverbaar in diverse formaten voor naadloze aansluiting bij gebruikte sandwichpanelen.

Excellent fire class BROOF (t1)

Flowlight roof panels are available with a fire-retardant top plate. With this top plate, the panels fall into fire class Broof(t1). This class means that the panels are fire-retardant and flame-resistant.

Leading European specialist

Flowlight has been offering innovative solutions in the field of insulating translucent roof panels for installation on industrial roofs throughout Europe for over 35 years. Geographically conveniently located at the intersection of the Netherlands, Belgium and Germany.

A suitable solution for every profile

Thickness possible up to 120 mm.

Flowlight offers a solution for every profile. This brings great advantages. This way you benefit from even and easy installation, special mounting materials are unnecessary and you save installation time and costs when realizing the industrial translucent panels. Moreover, this means flexibility for both existing roof constructions and new construction.

The profiles are available in polyester up to a thickness of 120 (!) mm. Affordable, light, translucent and with a very high insulation value.

No minimum order size

As the market leader, Flowlight does not have a minimum order size for its products. Our own production makes it possible to respond quickly and flexibly to market demands for new construction and renovation.

Energy savings through insulation

Our industrial light panels offer excellent light transmission, saving you on artificial light and therefore on your energy bill. For extra insulation there is the Vision®, the most energy-efficient solution for double-walled thermo-light elements on the market.

Exceptional durability

Flowlight's double-walled light panels have a high degree of chemical resistance as standard. Our industrial roof lights are guaranteed to withstand rain, hail and extreme temperatures from
-40º C to + 120º C.

Project-specific warranty period

Our roof panels are CE certified and have a long lifespan - with minimal maintenance - for which we offer a long-term (project-specific) warranty period.

Short delivery times

Flowlight is an extremely service-oriented organization, where fast, personal and efficient communication lines guarantee quick response and delivery times. Our years of experience and skilled employees ensure fast deliveries.

Easy and quick to assemble

Our roof panels are available in various sizes for a seamless connection with used sandwich panels.

Downloads
Social media
Contact

Flowlight® B.V.
De Koumen 148
6433 KE  Hoensbroek
The Netherlands

kvk: 14067386
tel.: +31 45 577 8008
fax: +31 45 565 1450
mail: info@flowlight.nl

© Flowlight B.V.  /  privacy statement  /  General Terms and Conditions

Design and realisation: Impuls Ontwerpt